RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Návštěv: 45969 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski
STANOVY RADY

Na základě článku 27. odstavce 1. Ústavního zákona o právech národnostních menšin (Lidové noviny 155/02), Rada české národnostní menšiny Města Záhřebu, na své 11. schůzi, 12. prosince roku 2006 přijala

 

STANOVY
RADY ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU

 

I. OBECNÉ USTANOVENÍ


Článek 1.

Těmito stanovami se určuje název, sídlo a náplň práce Rady ČNMMZ (nadále jen Rada); zastupování, působení, jsou určeny činnosti k dosažení stanovených cílů, tělesa rady a jejich sestavení, volba, odvolání, oprávněnost a způsob rozhodování.

Stanovy mohou zahrnovat i ustanovení: o majetku, způsobu nabytí majetku a jiné závažné otázky Rady.


Článek 2.

Úplný název Rady je: Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba.

V českém jazyce: Rada české národnostní menšiny města Záhřebu.

Znak Rady (logo) tvoří: stylizovaná vlajka České republiky, název Rady ve dvou jazycích a erb města Záhřebu.

Sídlo Rady je v Záhřebu, Šubićova 20.

Rada působí na území města Záhřebu.

Radu zastupuje předseda Rady.


Článek 3.

Z důvodu slad´ování nebo zdokonalování společných zájmů může rada zakládat koordinace rad národnostních menšin, nebo k nim přistupovat.


Článek 4.

Rada má kulaté razítko o průměru 35 mm, na jehož obvodu je vypsán úplný název Rady v chorvatském a českém jazyce, uvnitř kruhu je vypsáno sídlo Rady v chorvatském jazyce.


Článek 5.

Působení rady je veřejné:
Veřejné působení se zajišťuje včasným a správným informováním příslušníků české národnostní menšiny, jakož i ostatních členů sdružení.

Představitelé tisku, se mohou, zúčastňovat schůzí Rady a informovat veřejnost o působení Rady a jejích těles.

Z důvodu objektivního informování veřejnosti o působení, Rada bude své informace zveřejňovat ve věstníku České besedy Záhřeb.

O svém působení, Rada dle potřeby, využívá různé cesty informování (webová stránka, periodika, bulletiny, plakáty apod.) v souladu se zákonem o publikování.


II. OKRUH PŮSOBNOSTI RADY, PRÁVA A ZÁVAZKY ČLENŮ RADY


Článek 6.

Cíl rady je ochrana a propagace zájmů příslušníků české národnostní menšiny v souladu s ustanovením Ústavního zákona o právech národnostních menšin.

Zmíněné cíle, z odstavce 1. tohoto článku, Rada uskutečňuje:

- navrhuje tělesům jednotky samosprávy opatření pro zdokonalování stavu české národnostní menšiny ve státě nebo v některé státní oblasti, včetně navrhování obecných aktů tělesům, které o závazných otázkách pro českou menšinu jednají;

- navrhuje kandidáty na funkce v tělesech státní správy a jednotkách samosprávy;

- informuje o každé otázce, která se bude projednávat pracovními tělesy představitelského tělesa jednotky samosprávy a vztahuje se k postavení české národnostní menšiny;

- podává doporučení a návrhy na televizní a radiové pořady na lokální a regionální úrovni, určené národnostním menšinám, nebo na pořady, které jednají o menšinových otázkách.

- pořádá porady

- jinými způsoby, které přispívají k uskutečnění cílů, v souladu s programem práce Rady.


Článek 7.

Práva a závazky členů Rady jsou:

- aby volili a byli voleni do pracovních těles Rady;
- aby byli zpraveni o práci Rady a přispívali k působení Rady;
- aby dodržovali určení těchto Stanov a jiných aktů Rady;
- aby chránili a zvedali vážnost Rady.


III. PŮSOBENÍ RADY


Článek 8.

Pracovní tělesa Rady jsou:

1. Předseda Rady a místopředseda Rady
2. Předsednictvo Rady
3. Komise pro finanční otázky
4. Komise pro program práce
5. Komise pro spolupráci s Českou besedou Záhřeb a jinými sdružení a radami
6. Komise pro informování
7. Ostatní pracovní tělesa dle rozhodnutí rady

Předseda a místopředseda Rady se volí tajným hlasováním.
Členy předsednictva jsou předseda a místopředseda, tajemník, pokud je členem Rady, a dva (vlastně tři, jestli tajemník není členem předsednictva) členové předsednictva se volí veřejným hlasováním na návrh předsedy.
Předsednictvo operativně připravuje všechny materiály pro schůze Rady a pomáhá předsedovi vykonat úkoly Rady.
Členové a předsedové pracovních těles se volí a zprošťují funkce na návrh předsednictva nadpoloviční většinou všech členů Rady.


Článek 9.

Schůze Rady svolává předseda Rady písemnou cestou, nejméně 7 dnů před konáním schůze.
V pozvánce je uvedeno místo a čas konání schůze s navrženým jednacím řádem.
S pozvánkou se zasílají i materiály k jednacímu řádu.
Výjimečně od odstavce 1. tohoto článku, u naléhavých případů, se schůze může svolat i v kratší lhůtě a materiály se mohou podat přímo na schůzi.


Článek 10.

O schůzích Rady a pracovních těles se vede zkrácený zápis. Zkrácený zápis o přítomnosti na schůzi a o usneseních a rozhodnutích na schůzi se verifikuje na příští schůzi Rady. Zkrácený zápis povinně podepisuje předseda rady, nebo osoba, která vedla schůzi a zapisovatel.


Článek 11.

Schůze Rady se konají dle potřeby a nejméně jednou za tří měsíce. Nejméně 1/3 členů má nárok písemnou cestou, požádat předsedu Rady o svolaní schůze.

V případě že předseda z neomluveného důvodu nesvolá schůzi Rady, schůzi může svolat 1/3 všech členů Rady, kteří při rozhodnutí o svolávání schůze musí určit osobu, která jejich jménem svolá schůzi.

V případě že členové Rady svolávají schůzi, svolávání se musí odůvodnit a zaslat zároveň s pozvánkou.


Článek 12.

Schůzi Rady, kterou svolali členové, vede předseda nebo místopředseda Rady, jestliže jsou přítomni.
Pokud tomu tak není, schůzi vede osoba, která je podepsána na pozvánce, nebo osoba, kterou členové vybrali většinou hlasů přítomných členů.

Rada může právoplatně rozhodovat jestliže se schůze zúčastní nadpoloviční většina.
Pokud na schůzi není přítomna nadpoloviční většina, předseda svolává příští schůzi ve lhůtě tří dnů.
Stanovy, program práce, finanční plán a rozvahu Rada schvaluje většinou hlasů všech členů rady.


Článek 13.

Rada přináší :

- Stanovy, doplňky nebo výměny Stanov

- program práce

- pravidla

- finanční plán a schvaluje rozvahu

- rozhodnutí o přidružování s jinými radami, nebo o založení koordinace

- rozhodnutí o jiných otázkách důležitých pro působení Rady, stanovenych těmito Stanovami

Rada spolupracuje s jednotkou lokální samosprávy města Záhřebu a má nárok požadovat od Města Záhřebu, aby byla zpravena o důležitých záměrech vůči příslušníkům národnostních menšin.

Finanční plán a rozvahu schvaluje na návrh Komise pro finanční otázky.


Článek 14.

Předseda Rady zajišťuje správnou a zákonnou práci Rady.

Předseda Rady:

- zastupuje Radu a vede schůze Rady

- koordinuje spolupráci s jinými radami a koordinacemi národnostních menšin

- svolává schůze Rady a navrhuje denní řád

- vykonává rozhodnutí Rady

- vykonává jiné úkoly, jimiž ho Rada pověřila zvláštním rozhodnutím.

Rada stejným způsobem volí i osobu, která zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti nebo neschopnosti, a která vykonává jiné úkoly pověřené předsedou.

Předseda Rady může být zbaven funkce na návrh nejméně 1/3 všech členů rady, rozhodnutím většiny členů Rady tajným hlasováním.

Po zproštění funkce předsedy Rady, jeho povinnosti ,do nových voleb vykonává místopředseda.


Článek 15.

Rada má povinnost zvolit nového předsedu ve lhůtě 30. dnů od rozhodnutí o zproštění funkce dosavadního předsedy.

Pokud Rada nezvolí nového předsedu dle odstavce 1. tohoto článku, je povinna o tom zpravit Radu pro národnostní menšiny.


Článek 16.

Členové Rady své povinnosti vykonávají dobrovolně, s péči dobrého hospodáře, pokud se zvláštním rozhodnutím neurčí jinak.

Členové Rady mohou, z prostředků Rady, přijímat jenom úhradu za práce, které vykonávali pro Radu. Také mohou přijímat úhradu za měsíční nebo jiné období, jestliže to schválí ministr pro obecní správě.

Výši úhrady určí Rada na základě Pravidel, které přináší na návrh předsednictva Rady, a podle pokynů Koordinace národnostních menšin Města Záhřebu.


Článek 17.

Majetek Rady tvoří příjmy, které Rada dostává z:

- grantů

- darů

- dědictví

- grantů ze státního rozpočtu

- prostředky z mezinárodních organizací, které podporuji činnost Rady

- ostatních příjmů, v souladu se Zákonem o sdruženích

Prostředky se mohou používat pouze pro práce a působení, významné pro českou národnostní menšinu, určené programem práce Rady.


Článek 18.

Svůj majetek Rada spravuje v souladu s předpisy o materiální a finanční správě nevýdělečných organizací.

Všechny příjmy a výdaje Rada určuje Finančním plánem, který vytváří na jeden kalendářní rok a platí pro rok na který je určen.

Když skončí rok na který je Finanční plán vytvořen, Rada vyhotovuje rozvahu a zprávu o vykonání plánu a programu práce.

Předseda Besedy má přiděleno právo spravovat majetek Rady.


IV STANOVY A JINÉ OBECNÉ AKTY


Článek 19.

Stanovy jsou základní obecný akt Rady a všechny ostatní obecné akty musí být v souladu s ustanovením Stanov. Rada tlumočí ustanovení Stanov.

Rada má svá pravidla o práci a může mít i jiné obecné akty, jestliže je Rada na návrh předsedy nebo 1/3 členů schválí.


Článek 20.

Stanovy, finanční plán a rozvahu Rada zveřejňuje ve Služebním věstníku Města Záhřebu.

Stanovy nabývají platnosti do osmi (8) dnů ode dne publikace ve Služebním věstníku města Záhřebu.


Článek 21.

Zveřejněním těchto Stanov ve Služebním věstníku Města Záhřeb, se ruší platnost Stanov Rady, vydaných ve Služebním věstníku Města Záhřeb č. 13/04 8. července 2004.

 

V Záhřebu, 12. prosince 2006

Předseda Rady české národnostní menšiny

Města Záhřebu

mr.sc. Adolf Tomek, dipl.ek.,v.r.