RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Návštěv: 45957 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski
VOLBY 2011


INFORMÁTOR

VOLBY 2011

ČERVEN 201110 000 Zagreb, Šubićeva 20 tel 46 18 229 ; fax: 46-18-234 ; e-mail: vcnm- zagreb@zg.t-com.hr
www.cesi-zagreb.hr

S JAKÝMI VÝSLEDKY SE ČEŠI V ZÁHŘEBU PŘIPRAVUJÍ NA VOLBY RADY ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V ROCE 2011

Vážené krajanky a krajané,

Ve Spolkových zprávách ČBZ z února 2011 jste se jistě dočetli, že Česká beseda Záhřeb a Rada české národnostní menšiny města Záhřebu společně organizovaly kulatý stůl na téma "Sčítání lidu Chorvatské republiky a blížící se volby pro rady a představitele národnostních menšin a Chorvatský sněm roku 2011 a jejich význam pro budoucnost české národnostní menšiny ve městě Záhřebu". Někteří z Vás jste se ve středu 16. března toho kulatého stolu zúčastnili a svědčili o jeho zdárném průběhu za účastí významných hostů, kteří se každodenně zabývají otázkou národnostích menšin: Prof.dr.sc. Siniši Tataloviće - poradce prezidenta Chorvatské republiky, Alexandra Tolnauera - přesedy Rady pro národnostní mešiny RCH, mr.sc. Zdenky Čuchnilové - poslankyně v Chorvatském sněmu pro českou a slovenskou národnostní menšinu, Leonory Janotové - předsedkyně Svazu Čechů v RCH a Josefa Herouta - předsedy Koordinace rad a představitelů ČNM RCH. Byl to začátek aktivit v souvislosti se sčítáním lidu v Republice Chorvatsko (01. do 28. dubna 2011) a volbami v roce 2011 - pro Radu české národnostní menšiny města Záhřebu 10. července 2011 a poslance do Chorvatského sněmu pro českou a slovenskou menšinu (asi koncem roku 2011).

 


CO SE DĚLO V RADĚ BĚHEM MINULÝCH 8 LET - BĚHEM DVOU MANDÁTŮ

Volby a založení Rady

Od schvalování Ústavního zákona o právech národnostních menšin (ÚZPNM) roku 2002 minulo již 9 let. Právě se blíží ke konci druhý mandát radám a představitelům, které si národnostní menšiny v Chorvatsku zvolily na základě tohoto zákona a začínají přípravy voleb pro jejich třetí mandát. Co se změnilo v uplynulých letech pro českou komunitu města Záhřebu? Po volbách v roce 2003, když si záhřebští Češi zvolili 25 člennou radu, nikdo přesně nevěděl, jak to nově zvolené přestavitelské těleso bude uskutečňovat své úkoly, stanoveny ÚZPNM. S působením rad ve společenském a národnostním životě zkušenosti nebyly, ani nikdo přesně nevěděl, jak se mají začlenit do aktivit jednotky samosprávy, ve které byly zvoleny a do menšinového života. Mnozí Češi si tehdy kladli otázku, na co nám budou teď sloužit zvolené rady nebo představitelé menšiny, když my máme velice účinně organizované Besedy a Svaz Čechů v RCH. Vždyť tyto tradiční organizace doposud nám,

 

Čechům, zdárně umožňovaly udržování našeho jazyka, kultury a obyčejů. Vždyť se nás, menšinu, o nutnosti založení rad a představitelů nikdo ani nezeptal, ani jsme my, jako menšina, jejich založení nepožadovali. Nestane se náhodou mezi těmi organizacemi jakási konkurence, která nám jenom zkomplikuje a nedej bůh zmenší kvalitu našeho národnostního života, vyskytla se otázka.

První Rada české menšiny města Záhřebu ( RČMMZ) byla zvolena na volbách, které se konaly 18. května 2003. Kandidační listinu s 25 kandidátů , kteří se volili, navrhla Česká beseda Záhřeb z volební základny 697 občanů města Záhřebu, kteří se přihlásili do seznamu voličů jako Češi. Na začátku své činnosti se Rada v čele s předsedou Jaromilem Kubíčkem potýkala s různými problémy: finančními, prostorovými a administrativními. Jelikož stejné začáteční potíže měly i rady a představitelé ostatních menšin ve městě Záhřebu, přišlo jejich vedení k uzávěru, že by mnohé problémy s patřičným úřadem města Záhřebu se zajištěním nutných podmínek pro působení snadněji zvládlo, kdyby využilo možnost, kterou poskytoval článek 33. ÚZPNM a založilo Koordinaci národnostních menšin města Záhřebu (KoNMMZ). Koordinaci, jako první v RCH, založily rady a představitelé města Záhřebu už 10. prosince 2003 na Den lidských práv.

Hlavní důvody k založení koordinace NM na úrovni města Záhřebu:

- usnadnění komunikace ve společných otázkách
- slaďování informačních podmínek pro všechny RNM MZ
- slaďování všeobecných podmínek pro působení RNM MZ
- zakládání společných služeb pro podporu činnosti( právník, odborně politický poradce apod.).

Od založení se tato Koordinace a její členky staly průkopníci implementace ÚZPNM. Stejně jako rady všech národnostních menšin města Záhřebu, tak se i RČNM MZ od té doby doopravdy stala politické, nestranické, představitelské těleso všech voličů české národnostní menšiny ve městě Záhřebu, kteří jsou uvedeni do seznamu voličů jako Češi (státní příslušníci Chorvatské republiky). Čas ukázal, že založení Koordinace bylo opravdu dobrým tahem. Brzy poté, na základě programu práce a finančního plánu pro rok 2003 a 2004 se přispělo k vyřešení všech závažných předpokladů k řádnému působení.


Podnícena zdárnými výkony "smí-šené" koordinace národnostních menšin ve městě Záhřebu v zajišťování podmínek pro úspěšné uskutečňování menšinových práv zaručených Ústavním zákonem, RČMMZ podala již na své 3. schůzi 20. května 2004 inicativu k založení Koordinace rad a přestavitelů české NM v RCH. Ze začátku iniciativa neměla plné porozumění všech regionálních, městských a obecních rad a představitelů české NM, ale po našem vytrvalém přesvědčování o nutnosti jejího založení a za pomoci poslankyně pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu, česká koordinace v RCH přece byla založena 13. ledna 2006. Češi byli jedna z posledních národnostních menšin v Chorvatsku, která si založila celostátní koordinaci.

Iniciativa k založení Koordinace rad a představitelů ČNM RCHZásadní výdobytky Rady v mandátu 2003-2007

Tak si už v prvním čtyřletém mandátním období RČNM MZ spolu s ostatními menšinami v městě Záhřebu, prostřednictvím Koordinace národnostních menšin města Záhřebu (KoNMMZ) vybojovala realizaci velké části práv, která jsou stanovena ÚZPNM a prostředky na svou činnost. Připomeneme jenom některé důležité výsledky:

- dostala městem Záhřeb placený prostor a krásné vybavení úřadu a schůzovny v Českém národním domě
- má placeného stále zaměstnaného profesionálního tajemníka
- všechny výdaje na činnost kanceláře (internet, telefon, spo-třební materiál, předplatné na TV program, předplatné na chorvatské denní noviny a týdeník z ČR a pod.)


- cestou KoNMMZ RČMMZ se zúčastňuje činnosti Skupštiny města Záhřebu (Gradska skupština Grada Zagreba) a jeho pracovního tělesa Výboru pro ná- rodnostní menšiny

- v spolupráci s KoNMMZ jsou stanovena pravidla, dle kterých rady a představitelé mohou spolufinancovat společné programy s kulturně-osvětovými sdru-ženími národnostních menšin

- členové Rady dostávají od dubna roku 2006 peněžní odměnu za svou činnost

- město Záhřeb zvlášť financuje plánovanou činnost Rady (ročně ve výši průměrně 150.000,00 kn), kterou Rada využila hlavně na vlastní aktivity dle programu práce na běžný rok, ale i na četné aktivity, které podnikala spolu s ČBZ (spolufinancování edukačního zájezdu České doplňovací školy do staré vlasti, první společný zájezd Besedy a Rady do Prahy v říjnu 2006, oslavy Dne rady a pěveckého souboru "Bohemia"), nebo na činnosti vydavatelskou (Biskup Duch) a informační (webové stránky)

- díky společným námahám Rady, Besedy a poslankyně Z. Čuchnilové doplňovací škola ČBZ byla zařazena do soustavy základního školství a je financována Ministerstvem školství RCH.

Zásady spolupráce Rady a Besedy

Záhřebská rada s Besedou spolupracuje od svého zalo- žení pod heslem "společně více přispějeme české menšině" a s poznatkem, že každá z dvou těles má své poslání - Beseda má na starosti organizaci kulturně-osvětové a zábavní činnosti záhřebských Čechů a Rada má v programu své činnosti starost o rozvíjení, zachování a ochranu postavení ČNM v jednotce samosprávy (městě Záhřebu)a o vytváření podmínek pro afirmaci české menšiny v záhřebském společenském životě a řízení lokalních zájmů. Rada má povinnost při konci každého roku vypracovat svůj Plán programových aktivit, které bude realizovat v nadcházejícím roce sama nebo v spolupráci s ČBZ, KoNMMZ a Koordinací rad a představitelů české NM v RCH a také patřičný Finanční plán, ve kterém od města Záhřebu požaduje určité prostředky na realizaci svých programů. Po schvalování rozpočtu pro jednotlivý rok v Skupštině města Záhřebu, přidělené prostředky určené pro národnostní menšiny rozdělují se na úrovni Koordinace NM MZ dle stanoveného "klíče" (konta útraty) jednotlivým radám-představitelům. Prostředky se v zásadě určují pro dvě účelové skupiny:

a) pro "studený provoz"- výdaje na činnost úřadu
b) pro uskutečňování plánovaných programů.

Vlastní a společné projekty s Besedou v mandátu 2007-2011

Už v roce 2004 se Rada částečně zapojila do programu oslavy 130. výročí založení naší Besedy a od roku 2005 začíná společné poznamenávání Dne rady 14. října, který si jako svůj den zvolila Rada na počest památky na datum, na který Josef Václav Frič, český vlastenec, spisovatel a průkopník české samostatnosti roku 1874 se skupinou Čechů,kteří v tu dobu žili a působili v Záhřebu, založil Českou besedu.

Během posledních čtyř let svého působení, Rada se plně věnovala dokumentaci života Čechů v Záhřebu. Po velice úspěšném vydání knihy autora Marijana Lipovce " Biskup Duch" roku 2006 spolu s Chorvatsko–českou společností ze Záhřebu, v roce 2008 sledovalo vydání knihy autorské dvojice Jarmily Kozákové a Zdenky Táborské "Černá hodinka Jana Buriana", která představuje a ohodnocuje esejistecká rozjímání krajana Jana Buriana z delšího období působení ČBZ.

V roce 2007 začalo období společných příprav Rady a Besedy na poznamenávání velkého jubilea, 135. výročí založení ČBZ v roce 2009. Za organizační a finanční pomoci Rady, byly realizovány tři kapitální projekty k zvelebení besedního jubilea:

První projekt - kniha "Češi Záhřebu-Záhřeb Čechům" autorů Marijana Lipovce a Franji Vondráčka je vytisknutá v českém a chorvatském jazyce. Sleduje život a činnost Čechů v Záhřebu od 11. století až po dnešní dobu. Edici zcela financovala Rada.Druhý projekt - film stejného názvu a tematiky, jakou se zabývá i zmíněná kniha, byl natočen v produkci Rady v celkové délce asi 75 minut. Režisérkou a autorkou scénáře je velice ctěná filmařka a dlouholetá redaktorka na Chorvatské televizi, Mira Wolfová, spoluatorem scénáře je Marijan Lipovac, technický ředitel filmu a kameraman je Miljenko Bolanča.

Oba kvalitní projekty budou zajisté zapsány do letopisů nejenom záhřebských Čechů, nýbrž celé české národnostní komunity, žijící v Republice Chorvatsko.

Třetí projekt Úprava I. poschodí Českého národního domu do Kulturně–hospodářského centra "J. V. Frič".

Je to projekt, o kterém se v Besedě dlouhodobě uvažovalo a který spolku umožní ještě bohatší činnost a přispěje celkové propagaci české kultury a hospodářství. Financovala ho Beseda větší částí z prostředků, na které si vzala úvěr a částečně vlastními prostředky. O našem úspě- chu v realizaci zmíněných projektů svědčí velice kladná a pozoruhodná ocenění, která jsme dostali v te-levizním vysílání, krajanském a den-ním tisku,což příspělo k získání sympatií pro národnostní život záhřebských Čechů jak v krajanské komunitě, tak v celé záhřebské společnosti. O tom svědčí velice krásná slova, která nám ve svých pozdravných proslovech na slavnostní akademii 24. října 2009 odkázali předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, poslankyně v Chorvatském sněmu Zdenka Čuchnilová a přeseda Rady pro národnostní menšiny RCH Alexandar Tolnauer. Pan Tolnauer k tomu podotkl, že je spolupráce záhřebske české Rady a Besedy účinná a proto by si ji mnohé narodnostní rady a sdružení měly vzít jako příklad. Zváště nadchnutá byla pozdravná slova předsedkyně Svazu Čechů v RCH Leonory Janotové, která tou příležitostí řekla: " Česká beseda Záhřeb překročila rámec tradičních besedních výročí, jakoby vykročila

z těch prostorů, dává najevo městu Záhřebu a celému Chorvatsku, že Češi tvořili a zvelebovali Chorvatsko." Všechna tato krásná slova nás v Radě a Besedě zavazují, abychom i nadále svorně a aktivně spolupracovali a žili náš krajanský život a tak ještě více přispěli kvalitě a bohatsví života české národnostní menšiny v Záhřebu.

Jestli rozebereme vcelku posledních osm let společné činnosti RČMMZ a ČBZ, prostřednictvím Rady se v ČBZ obrátilo více než 600.000 kn dodatečných finančních prostředků, bez kterých by nemohly být realizované zmíněné kapitálni projekty. Na ně by se Beseda sama nezmohla ani finančně, ani organizačně.

Díky dlouholeté plánované spolupráci Besedy a Rady, česká menšina Záhřebu se měla příležitost víckrát propagovat a představit záhřebské, chorvatské, ale také i veřejnosti města Prahy a České republiky. Obzvlášť s radostí a pýchou vzpomínáme na dvě významné návštěvy Prahy:

První oficiální návštěva záhřebských Čechů proběhla od 2. do 6. října 2006

Běhěm pobytu celá výprava navštívíla Parlament a Senát České republiky a v Národním divadle se zúčastnila předvedení opery "Prodaná nevěsta" Bedřicha Smetany. Delegace Rady , Besedy, města Záhřebu a Chorvatsko-české společnosti vedla velice zdár-né oficiálni rozhovory o dosavadní a možnostech rozvoje budoucí spolupráce v Ministerstvu kultury, Československém ústavu zahraničním, Ministerstvu zahraničních věcí OKKV, u náměstka primátora Prahy a ve Velvyslanectví Chorvatské republiky v České republice. V Divadle U hasičů se představily besední pěvecký sbor Bohemia a folklorní skupina Jetelíček. Krásným vystoupením nadchly pražské publikum a zasloužily si bouřlivý potlesk. Během setkání v Praze byli hostitelé a publikum příjemně překvapení, v jaké míře se záhřebským Čechům podařilo zachovat svůj jazyk a tradici po více generací. Vzpomínky z toho zájezdu zůstanou dojista v trvalé památce všem účastníkům.

Účast na IV. Mezinárodním krajanském festivale od 9. do 12. září 2010

Jde o velkolepou tradiční manifestaci pod vysokou záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, předsedy stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, vládního zmocněnce v MZV ČR pro menšiny, náměstka hejtmana Středočeského kraje a předsedy Folklorního sdružení ČR. Naše čtyři skupiny: pěvecký sbor Bohemia, folklorní skupiny Jetelíček a Záhřebské sluníčko a pěvecko – hudební skupina Lípa, ukázaly nejenom pražskému publiku a české veřejnosti díky televizi, nýbrž i četným zúčastněným souborům českých komunit z Belgie, Brazilu,Bulharska, Kanady, Maďarska,Rakouska, Rumunska,

Srbska, Ukrajiny,USA, Velké Británie a Slovenska, jak naše Beseda udržuje český jazyk, písně, tance, tradice našich předků a žije bohatým národnostním životem v Záhřebu a Chorvatsku. Pro nás, záhřebské krajany, byl nejvzrušujícím okamžik, když jsme si vyslechli rozhodnutí odborné poroty festivalu. Záhřebskému sluníčku udělilo první a Jetelíčku třetí cenu za jejich vystoupení

v kategorii folklorních skupin. Je to opravdu velká cena a vysoké ohodnocení úspěšné činnosti sekcí České besedy Záhřeb, a činnosti Rady české národnostní menšiny města Záh-řebu, která od svého založení besední aktivitu zdárně podporuje. Povzbudilo nás to a napl-nilo pýchou. Delegacím krajanů ze všech koutků světa jsme také stručně prezentovali působení naší Besedy a promítnuli nově pořízené české znění filmu "Češi Záhřebu-Záhřeb Čechům" v produkci Rady české národnostní menšiny města Záhřebu. Delegace Besedy a Rady: J. Kubíček, A.Tomek, J. Kozáková a J. Bahník, vedená poslankyní pro českou a slovenskou národnostní menšinu v Chorvatském sněmu, Z. Čuchnilovou, uskutečnila za pobytu v Praze více návštěv. Setkala se s ředitelem Československého ústavu zahraničního Jaromírem Šlápotou, vládním zmocněncem MZV pro menšiny Vladimírem Eisenbrukem a předsedou Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemyslem Sobotkou. Tou příležitostí všichni velice kladně ohodnotili dosavadní spolupráci a vyjádřili přání přispět k jejímu dalšímu rozvoji.

Něco k uzávěru

Z uvedených údajů je zřejmé, že vedení a celé členstvo RČNM MZ ( 25 členů) v minulých dvou mandátních obdobích úspěšně splňovalo své ÚZPNM definované poslání, výkonně spolupracovalo s ČBZ na společných programech a hájilo zájmy české menšiny v Záhřebu.

Přesvědčení jsme, že to bude sledovat i sestavení RČNM MZ, které si příslušnící české národnostní menšiny Záhřebu zvolí pro třetí mandátní období. Při kandidování jednotlivců, příslušníků české menšiny, kteří jsou zapsáni do seznamu voličů jako Češi na kandidační listinu RČNM MZ pro blížící se volby, mějte na zřeteli, že zkušenosti, které máme s kandidováním na jednotnou listinu, kterou navrhuje Česká beseda Záhřeb, se ukázaly jako "vítězná kombinace".

NAVRHNĚTE A ZVOLTE TY NEJLEPŠÍ PRO ČESKOU KOMUNITU V ZÁHŘEBU !

Tajemník

Jaromil Kubíček

Předseda

Adolf TomekPROČ JSME JEŠTĚ ČEŠI

Kolik nás bylo?

CHORVATSKO
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2001 2011
28 991 25 967 23 391 19 001 15 061 13 086 10 510 ?
ZÁHŘEB 1175 813 ?

Volby a založení Rady
Kolik nás je?

Kolik nás bude? PROČ JSME A CHCEME BÝT ČEŠI?• Protože naší předkové byli Češi a vybrali si Chorvatsko za svou novou vlast.
• Protože pilně pracovali pro svou budoucnost a hodně toho cenného nám zanechali.
• Protože ta jejich budoucnost, to jsme my dnes.
• Protože nechceme žít v minulosti a z minulosti.
• Protože chceme být chorvatští vlastenci českého původu.
• Protože v tom vidíme svou budoucnost.
• Protože nám to demokratické Chorvatsko svými zákony umožňuje.

JAK MŮŽEME VYUŽÍT TYTO MOŽNOSTI?

V roce 2011 k tomu budeme mít svou příležitost, protože se budou konat:

1.

VOLBY do Rady české národnostní menšiny města Záhřebu v neděli 10. července 2011, které vypsala Vláda RCH svým usnesením ze dne 19. června 2011 (NN 56/11 z 20.05. 2011). Příslušníci české menšiny ve městě Záhřebu budou toho dne volit 25člennou Radu české národnostní menšiny pro příští volební období 2011-2014.

2.

VOLBY poslance do Chorvatského sněmu za českou a slovenskou menšinu (asi koncem roku 2011) Velice důležité je vyjádřit se jako ČECH – ČEŠKA, zapsat se do seznamu voličů nejpozději do 25. června 2011 a již v neděli 10. července 2011 mít možnost volit Radu české národnostní menšiny, protože si tak zajistíme kontinuitu účasti české národnostní menšiny ve veřejném životě a v řízení místních záležitostí ve městě Záhřebu (článek 23. Ústavního zákona o právech národnostních menšin - NN 155/2002)

Chcete se zapojit do činnosti pro lepší život Čechů dnes a zítra?

• Nechcete, aby někdo volil místo vás?
• Nechcete, aby události menšinového života procházely mimo vás a bez vás?
• Nechcete zůstat bez odpovědi na otázku svých dětí, co jste pro ně udělali?

Jestli jste se doposud nepřihlásili do seznamu voličů jako ČECH – ČEŠKA, ještě pořád máte možnost tak učinit!

Pouvažujte o všech uvedených argumentech!
NEJMÉNĚ CO MŮŽETE UDĚLAT JE ZÚČASTNIT SE VOLEB.
VE VOLBÁCH ROZHODUJÍ JENOM TI, KTEŘÍ SE VOLEB ZÚČASTNÍ.Drazí krajané,

v neděli 10. 07. 2011
mezi 7:00 a 19:00 hodinou
budou se konat volby pro
RADU ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU ( 25 členů)

Od MĚSTSKÉHO ÚŘADU VŠEOBECNĚ SPRÁVNÍHO ( Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba) dostali jsme:

SEZNAM VOLIČŮ ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU

( POPIS BIRAČA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA)

Jelikož jsme v soupisu nalézli i Vaše jméno a adresu,

ZVEME VÁS, ABYSTE SE VOLEB ZÚČASTNILI

VOLBY
PRO RADU ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
se budou konat na volebním místě číslo 7:

PODRUČNI URED MAKSIMIR,
Zagreb, Petrova 116 prizemlje, hodnik desno


NEZAPOMEŇTE SI SEBOU NA VOLEBNÍ MÍSTO VZÍT OBČANSKÝ PRŮKAZ (OSOBNU SKAZNICU), NEBO CESTOVNÍ PAS (PUTOVNICU) !


V Záhřebu, 08. června 2011


Předseda Správního výboru:

Jiří Bahník, prof.

Objava o pregledu popisa birača- članovi vijeća nacionalnih manjinaREPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
Gradski ured za opću upravu
KLASA: 013-01/11-01/8
URBROJ: 251-07-01-11-3
Zagreb, 23. svibnja 2011.

Na temelju članka 12. Zakona o popisima birača (Narodne novine 19/07), Gradski ured za opću upravu daje

OBJAVU O PREGLEDU POPISA BIRAČA

U vezi s raspisanim izborima za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave što će se održati 10. srpnja 2011. obavještavamo građane, pripadnike slijedećih nacionalnih manjina: albanske, bošnjačke, crnogorske, češke, mađarske, makedonske, romske, slovenske, srpske, bugarske, njemačke, poljske, ruske, rusinske, slovačke, talijanske, ukrajinske i židovske u Gradu Zagrebu, da mogu pregledati svoj upis u popis birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak.

Građanima posebno skrećemo pozornost da uvidom u popis birača mogu provjeriti je li im upisana odgovarajuća nacionalna pripadnost te izvršiti eventualne izmjene ili dopune tog podatka.

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina koji će napuniti 18 godina života do održavanja izbora, da se izjasne o nacionalnoj pripadnosti. Oni koji će napuniti 18 godina života do 25. lipnja 2011., to mogu učiniti osobno, a za one koji će napuniti 18 godina života nakon toga datuma, izjavu o njihovoj nacionalnoj pripadnosti daju roditelji sporazumno

Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak popisa birača podnosi se u Gradskom uredu za opću upravu, u Odsjeku za vođenje popisa birača Grada Zagreba na adresi Zagreb, Trg Francuske Republike 15 (zgrada područnog ureda Črnomerec) te u sjedištu Gradskog ureda, na adresi Trg Stjepana Radića 1. (soba 207).

Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak popisa birača podnosi se na navedenim adresama i to radnim danom u vremenu od 8,30 do 15,30 sati, te subotom (11., 18. i 25. lipnja) od 8,30 do 12,30 sati. Rok do kojeg građani mogu podnositi zahtjeve istječe 25. lipnja 2011. Građani trebaju predočiti osobnu iskaznicu.

Posebno se upozoravaju birači da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o nacionalnoj pripadnosti.

Pregled popisa birača može se izvršiti i putem web stranice Grada Zagreba www.zagreb.hr kao i putem web stranice Ministarstva uprave www.uprava.hr

Korisnicima T-mobile i Vipnet mreže omogućeno je putem SMS poruke provjere mjesto upisa u popis birača i biračko mjesto, na način da matični broj građana upišu u poruku ta da istu proslijede na broj 5454.

PROČELNIK

Krešimir Ladešić, dipl.iur. v.r.