VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Posjeta: 39513 
 od 01.02.2007.
Česky
Hrvatski
STATUT VIJEĆA

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02), Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba, na
11. sjednici, 12. prosinca 2006., donijelo je

 

STATUT
Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se statutom utvrđuje naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba (u daljnjem tekstu Vijeće); zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijela Vijeća, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti te način odlučivanja.
Statut može sadržavati i odredbe o: imovini, načinu stjecanja imovine i drugim pitanjima od značaja za Vijeće.


Članak 2.

Puni naziv Vijeća je: Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba.

Na češkom jeziku naziv je: Rada české menšiny města Záhřebu.

Oznaka Vijeća (logotip) sastoji se od stilizirane zastave Češke Republike, dvojezičnog naziva Vijeća i grba Grada Zagreba.

Sjedište Vijeća je u Zagrebu, Šubićeva 20.
Vijeće djeluje na području Grada Zagreba.
Vijeće zastupa predsjednik Vijeća.


Članak 3.

Radi usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa Vijeće može osnivati koordinacije vijeća nacionalnih manjina ili im pristupati.


Članak 4.

Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom na hrvatskom i češkom jeziku, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Vijeća na hrvatskom jeziku.


Članak 5.

Rad Vijeća je javan:

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem pripadnika i udruga češke nacionalne manjine.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće priopćava svoje vijesti u glasilu udruge Češke besede Zagreb.

Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (web stranice; periodične publikacije; biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.


II. DJELOKRUG VIJEĆA, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA

Članak 6.

Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika češke nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Vijeće ostvaruje:

- predlaganjem tijelima jedinice samouprave mjera za unapređivanje položaja češke nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za češku nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;

- isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave;

- obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave a tiče se položaja češke nacionalne manjine;

- davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja;

- organiziranjem savjetovanja;

- kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu s programom rada Vijeća.


Članak 7.

Prava i obveze članova Vijeća su:

- da biraju i budu birani u tijela Vijeća;
- da budu obaviješteni o radu Vijeća i doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti;
- da se pridržavaju odredaba ovog statuta i drugih općih akata Vijeća;
- da čuvaju i podižu ugled Vijeća.


III. RAD VIJEĆA

Članak 8.

Radna tijela Vijeća su:

1. Predsjednik Vijeća i zamjenik predsjednika Vijeća
2. Predsjedništvo Vijeća
3. Komisija za financijska pitanja
4. Komisija za program rada
5. Komisija za suradnju sa Češkom Besedom Zagreb i drugima udrugama i vijećima
6. Komisija za informiranje
7. Ostala radna tijela prema odluci Vijeća.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća biraju se tajnim glasovanjem.
Članovi predsjedništva su po funkciji predsjednik i zamjenik predsjednika te tajnik Vijeća, ako je član Vijeća, a dva (odnosno tri, ako tajnik nije član Vijeća) člana predsjedništva se biraju javnim glasovanjem na prijedlog predsjednika.

Predsjedništvo operativno priprema sve materijale za sjednice Vijeća i pomaže predsjedniku u izvršavanju zadataka Vijeća.
Članovi i predsjednici radnih tijela, na prijedlog predsjedništva, biraju se i razrješuju natpolovičnom većinom svih članova Vijeća.


Članak 9.

Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Iznimno od stavka 1. ovog članka u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.


Članak 10.

O sjednicama Vijeća i njegovim radnim tijelima vodi se skraćeni zapisnik.

Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te donesenim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća.

Skraćeni zapisnik obvezatno potpisuju predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici predsjedavala te zapisničar.


Članak 11.

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Najmanje 1/3 članova Vijeća ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice.

Ukoliko predsjednik Vijeća iz neopravdanih razloga ne želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati 1/3 svih članova Vijeća, koje pri odluci o sazivanju određuju ime osobe koja će u njihovo ime sazvati sjednicu.

Odluka o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća mora biti obrazložena i priložena pozivu za sjednicu.


Članak 12.

Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.

Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna natpolovična većina svih članova Vijeća.

Ukoliko sjednici ne pristupi polovina članova, predsjednik saziva novu sjednicu u roku od 3 dana.

Statut, program rada, financijski plan i završni račun Vijeće donosi većinom glasova svih članova.


Članak 13.

Vijeće donosi:

- Statut i njegove izmjene i dopune;
- program rada;
- poslovnik;
- financijski plan i usvaja završni račun;
- odluke o udruživanju s drugim vijećima odnosno formiranju koordinacije;
- odluke o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća utvrđenim Statutom.

Vijeće surađuje s jedinicom lokalne samouprave Gradom Zagrebom i ima pravo zahtijevati od Grada Zagreba da ih obavijesti o svim onim radnjama koje su usmjerene prema pripadnicima nacionalnih manjina.

Financijski plan i završni račun donosi se na prijedlog Komisije za financijska pitanja.


Članak 14.

Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit rad Vijeća.

Predsjednik Vijeća:

- zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća,
- usklađuje suradnju s drugim vijećima i koordinacijama nacionalnih manjina,
- saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red,
- provodi odluke Vijeća,
- obavlja druge poslove za koje ga zaduži Vijeće posebnim odlukama.
Vijeće na jednak način izabire i osobu koja će zamjenjivati predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavljati druge poslove po ovlasti predsjednika.

Predsjednik Vijeća može se razriješiti dužnosti na prijedlog najmanje 1/3 svih članova vijeća, odlukom većine članova Vijeća tajnim glasovanjem. Kada Vijeće razriješi predsjednika Vijeća, njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja zamjenik.


Članak 15.

Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.

Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka 1. ovog članka, o nastaloj situaciji obavijestit će Savjet za nacionalne manjine.


Članak 16.

Članovi Vijeća svoje dužnosti obavljaju na dragovoljnoj osnovi, ako se posebnom odlukom Vijeća ne utvrdi drugačije, i s pažnjom dobrog gospodara.

Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri i do visine koju odobri ministar nadležan za poslove opće uprave.

Visinu naknade utvrđuje Vijeće na osnovi Pravilnika koji donosi na prijedlog predsjedništva Vijeća a na osnovu preporuke Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba.


Članak 17.

Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od:

- dotacija,
- poklona,
- nasljedstva,
- dotacija iz državnog proračuna,
- dotacija iz proračuna Grada Zagreba,
- sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad Vijeća,
- ostalih prihoda sukladno Zakonu o udrugama.
Sredstva se mogu koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za češku nacionalnu manjinu utvrđene u programu rada Vijeća.


Članak 18.

Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Nakon završetka godine za koju je donesen financijski plan, sastavlja se završni račun i izvješće o izvršavanju plana i programa rada.

Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Vijeća.IV. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 19.

Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.

Vijeće ima svoj poslovnik o radu a može imati i druge opće akte, ako to utvrdi Vijeće na prijedlog predsjednika ili 1/3 članova Vijeća.


Članak 20.

Statut, financijski plan i završni račun Vijeća objavljuju se u Službenom glasniku Grada Zagreba.

Statut stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.


Članak 21.

Objavom ovog statuta u Službenom glasniku Grada Zagreba, stavlja se izvan snage Statut Vijeća objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba br. 13/04 od 8. srpnja 2004. godine.


 

U Zagrebu, 12. prosinca 2006

Predsjednik Vijeća
češke nacionalne manjine Grada Zagreba


mr.sc. Adolf Tomek, dipl.ek.,v.r.