RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA
 Návštěv: 1457 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski
  ARCHIVA NOVINEK

Rada již posedmé oslavovala svůj Den

Od svého založení 11. července roku 2003 Rada české menšiny města Záhřebu, jako představitelské těleso příslušníků české národnostní menšiny v Záhřebu, usiluje o to, aby s Českou besedou Záhřeb, sdružením občanů, které již od roku 1874 nepřetržitě pečuje o český jazyk, obyčeje a kulturu, rozvila úspěšnou a sladěnou spolupráci. Taková spolupráce měla a podnes má za cíl více přispět české menšině v městě Záhřebu, pečovat o uvědomění o našich kořenech, jedním slovem společně pečovat a udržovat češství. Ale ne o soběstačné češství, které by se uspokojilo jenom udržováním vzpomínky na naše kořeny, nýbrž o češství, které se honosí tím, že generace „obyčejných a významných“ Čechů, které bydlely a působily v Záhřebu, již od 11. století, od doby, kdy v něm působil první záhřebský biskup-Čech, jménem Duch, až podnes věnovali Záhřebu své znalosti, zkušenosti, životní názory, poctivou a obětavou práci a tak dali svůj značný podíl veškerému rozvoji města Záhřebu. Naše generace se také podílí v udržování zmíněného trendu a usiluje o udržování záhřebského češství, které se aktivně zapojuje do každodenního a společenského života chorvatské metropole.

Oslava Dnu rady české menšiny města Záhřebu, která se letos již posedmé konala 29. října, byla vlastně oslava 14. října, který si Rada přivlastnila jako svůj den, a rovněž oslava vzpomínky na to datum z roku 1874, kterého Josef Václav Frič, známý český vlastenec, revolucionář a průkopník české samostatnosti se skupinou Čechů přistěhovanýh do Záhřebu, založil Českou besedu Záhřeb. Den oslavence už tradičně zvelebují sekce Besedy, předvedením pestrého kulturně-uměleckého programu.
Letos to byly smíšený pěvecký sbor Bohemia, folklorní skupiny Záhřebské sluníčko a Jetelíček a poprvé skupina společenských tanců Polka.
Po intonování chorvatské a české hymny v zaplněném velkém sále Českého národního domu, program znalecky moderovala paní Jarmila Kozáková. Na začátku programu vyřídila pozdravy vzácným, milým a doopravdy četným přítomným hostům: primátorovi Milanu Bandićovi

se skupinou spolupracovníků ( v čele se zástupkyní primátora Jelenou Pavičićovou Vukičovićovou), poslankyni pro českou a slovenskou národnostní menšinu v Chorvatském sněmu, Zdence Čuchnilové, zástupci velvyslance České republiky v Chorvatské republice Josefu Zrzaveckému, zástupkyni Městské sněmovny města Záhřebu Tatjaně Holjevcové, zástupkyni vedoucího Úřadu pro národnostní menšiny
Vlády RCH Bahriji Sejfićové, místopředsedovi Svazu Čechů Jaroslavu Vojtovi, Irince Vidovićové místopředsedkyni Koordi-nace rad a představitelů české národnostní menšiny v RCH s přítomnými členy Koordinace, představite-lům Koordinace národ-nostních menšin města Záhřebu, Miroslavu Křepelovi zástupci předsedy Chorvatsko–české společnosti, zvláštním hostům a veškerému obecenstvu.
Předseda oslavence Adolf Tomek ve svém nadchnutém projevu podal průřez celkové aktivity Rady během dvou čtyřletých mandátů a se zvlášním důrazem poděkoval za spolupráci České besedě Záhřeb, poslankyni Čuchnilové, Radě a Úřadu pro národnosti menšiny Vlády RCH, městu Záhřeb a primátorovi Bandićovi.

Zdůraznil také fakt, že díky kulatému stolu pod názvem „Soupis obyvatelstva Republiky Chorvatsko a nadcházející volby pro rady a představitelé NM a Chorvatský sněm roku 2011 a jejich význam pro budoucnost české národnostní menšiny ve městě Záhřebu“ v organizaci Rady a Besedy 16. března 2011 a za účasti předních osob z národnostního života Chorvatska a Záhřebu, došlo ke zvýšení počtu evidovaných Čechů ve seznamu voličů v Záhřebu při posledních volbách pro rady a představitele národnostních menšin, jež se konaly 10. července 2011 o 10,6% (v roce 2003 jich bylo 652, v roce 2011 721).

Vyjadřil také optimismus, že tento trend nárůstu bude viditelný také v počtu Čechů ve městě Záhřebu, v údajích o posledním sčítání lidu v Chorvatské republice, které se konalo zjara tohoto roku. Následovaly pozdravy všech významných hostů, které mimo příležitostných kurtoazních slov obsahovaly opravdu krásná ocenění dosavadní činnosti Rady a obzvlášť její spolupráce s Českou besedou Záhřeb.

Kulturně-umělecký program byl na vysoké úrovni a svědčil o soustavné a zdarné činnosti Besedy. Výstava ponó s četnými fotografiemi zkrášlovala prostor velkého sálu a prezentovala bohatou aktivitu Rady v minulém období. Po programu se sbor Bohemia rozloučil se svou dlouholetou dirigentkou paní Vlastou Faist Marasovou. Předseda Rady A.Tomek, předseda ČBZ J.Bahník a současný dirigent sboru D.Marić odevzdali jí na rozloučenou příležitostné památkové album, uznání a kytici.

Celou událost pečlivě zaznamenaly kamery Nezávislé televize, televize Z1, redakce Prizmy Chorvatské televize, kamera Ivana Milera a ostražité oko fotografa Tigrana Iliće, členů České besedy Záhřeb. Zvláštní ovzduší celkové oslavě dalo vyspělé premiérní předvedení sboru Bohemia oblíbené melodie

„Proč bychom se netěšili“ ze světoznámé české opery Bedřicha Smetany „Prodaná nevěsta“. K uzávěru, což jiného říci než, že my, záhřebští Češi, opravdu máme důvod, abychom se těšili a byli rádi, že se nám ten národnostní život daří, že je naše činnost v Besedě a Radě úspěšná a že z ní máme opravdovou radost. Vděční jsme jak městu Záhřebu tak i naší nové vlasti Chorvatské republice, že nám naši činnost umožňuje a podporuje jak politicky, tak i věcně. Ten večer pokračoval s radostí a potěšením všech účinkujících a publika při společném pohoštění, které bylo podáno v Českém kulturně – hospodářském centru „Josef Václac Frič“ na I. patře našeho Českého národního domu.

Jaromil Kubiček

CHORVATSKÉ RÁDIO 1. PROGRAM
Redakce Glasa Hrvatske (Hlasu Chorvatska)
Pořad MULTIKULTURA – vysíláno 28. 10.2011
Novinářka Željka Mandićová
Projev Adolfa Tomka, předsedy Rady
k poznamenávání Dne Rady
české národnostní menšiny Města Záhřebu 29. 10. 2011


Program oslavy dnu rady České národnostní menšiny mésta Záhřebu