RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
 Návštěv: 15698 
 od 01.02.2007
Česky
Hrvatski
  ARCHIVA
Informator 2018 - 10
Sudjeluje:


albanska, austrijska, bošnjačka, bugarska, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, njemačka, poljska, romska, rusinska, ruska, slovačka, slovenska, srpska, talijanska i ukrajinska nacionalna manjina


12.06.2016. (nedjelja) od 10:00 -15:10 sati,


Paviljon Zrinjevac


Veselimo se Vašem dolasku!


INFORMÁTOR

4/2015

prosinec 201510 000 Zagreb, Šubićeva 20 tel 46 18 229 ; fax: 46-18-234 ; e-mail: vcnm- zagreb@zg.t-com.hr
www.cesi-zagreb.hr
Milé krajanky a krajané,

Na sklonku roku obyčejně děláme rekapitulaci své práce v minulém období. Každý rok je v životě důležitý na svůj způsob, ale na některé si, kvůli událostem, které je připomenuly, budeme vzpomínat trošku déle. V životě všech nás občanů Chorvatska tento rok, mezi ostatním, bude připamatován volbami. Jako příslušníci národnostní menšiny, volili jsme tohoto roku dokonce dvakrát – 31. května členy rad a představitele, a 8. listopadu zástupce pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu.
Na parlamentárních volbách česká a slovenská menšina za svého zástupce znovu zvolily pana Vladimíra Bilka. Přejeme mu do nového mandátu hodně zdaru a těšíme se na dobrou spolupráci.

Záhřebští krajané, zejména ti, kteří se do volebních soupisů zapsali jako příslušníci české národnosti, na květnových volbách zvolili 25 členů Rady české menšiny Města Záhřebu. Jsou to: J. Bahník, B. Bernášek, J. Bíčková, V. Bukač, M. Bukovcová, I. Danjek, A. Fofonjková, M. Geler, J. Hanušková, M. Horina, V. Husák, J. Koláček, O. Koláček, J. Kozáková-Marinkovićová, J. Kubíček, D. Macháček, M. Niševićová, V. Poštolková, L. Procházková, J. Rajićová, T. Rorbach, Z. Šoufek, A. Štokićova, M. Švub, A. Tomek. Gratulujeme všem zvoleným členům Rady. Všem voličům, kteří se voleb zúčastnili, děkujeme za důvěru, kterou nám dali do nového mandátu. Těm, kteří se nezúčastnili, a těm, kteří mají právo a ještě se do volebních soupisů jako Češi nezapsali, vzkazujeme, že za čtyři roky volby budou zase – nenechte si je ujít. Děkujeme dosavadním předsedům Adolfu Tomkovi a Jaromilu Kubíčkovi a dosavadním členům Rady, a všem, kteří nám pomáhali a spolupracovali. Naše Rada, v tomto novém složení, bude pokračovat v realizaci úspěšně rozjetých projektů v oboru kultury, výchovy a vzdělávání, nakladatelství, ale bude také rozvíjet nové projekty s cílem zlepšení dosavadní práce a afirmace záhřebských Čechů v našem prostředí, v celém Chorvatsku a České republice.


Jiří Bahník


Konstituční schůze Rady české menšiny Města Záhřebu

Konstituční schůzi Rady svolal primátor Milan Bandić na 2. července 2015 v místnostech správy města Záhřebu. Za přítomnosti 23 členů a velvyslance České republiky Martina Košatky, za předsedu Rady byl zvolen Jiří Bahník, za místopředsedu Jaromil Kubíček. Také byli zvoleni členové pracovních těles: předsednictva, komise pro finance, komise pro program práce, komise pro spolupráci s Českou besedou Záhřeb a jinými sdruženími a radami a komise pro informování. Konstituováním Rady české menšiny Města Záhřebu ve čtvrtém mandátu pokračuje proces participace příslušníků české menšiny v lokální samosprávě a rozvoji Záhřebu jako moderního města s vyvinutou kulturou uplatňování lidských a menšinových práv.


Koordinace rad a představitelů národnostních menšin Města Záhřebu

Rada české menšiny Města Záhřebu bude pokračovat v působení v Koordinaci rad a představitelů národnostních menšin Města Záhřebu, kterou, v tomto mandátu, činí devět rad a deset představitelů národnostních menšin, jež žijí v Záhřebu. Konstituční schůze této Koordinace byla svolana na 21. září 2015. Za přítomností 15 předsedů rad a představitelů, za předsedu Koordinace byl zvolen Zoltan Balaž-Piri, předseda Rady maďarské národnostní menšiny Města Záhřebu, za zástupce předsedy Harun Omerbašić, předseda Rady bosňácké menšiny, a za místopředsedu Raško Ivanov, představitel bulharské národnostní menšiny. Do Výboru pro národnostní menšiny Městského shromáždění Města Záhřebu byli zvoleni Zoltan Balaž-Piri, Sanja Tabakovićová, představitelka židovské menšiny a Jiří Bahník, předseda Rady české menšiny Města Záhřeb.

Konstituční schůze Koordinace rad a představitelů české menšiny v RCH

Na volbách v květnu tohoto roku, z řad české národnostní menšiny v jednotkách regionální samosprávy byly zvolené čtyři rady (županství Sisacko – moslavinské, Bjelovarsko - bilogorské, Požešsko-slavonské, Město Záhřeb) a pět představitelů (županství Záhřebské, Přímořsko-goranské, Viroviticko-podravské, Istrijské, Splitsko-dalmatské). Všechny zvolené rady a představitelé vyjádřili odhodlanost pokračovat v kontinuitě práce Koordinace rad a představitelů české národnostní menšiny v Republice Chorvatsko, která byla založena v roce 2013. Proto byl, na konstituční schůzi nového svolání této Koordinace, svolané 14. listopadu 2015 v Daruvaru, podepsán anex smlouvy, který dává právoplatnost nynějším členům Koordinace. Jménem Rady české menšiny Města Záhřebu, anex smlouvy podepsal předseda Jiří Bahník. Za předsedu Koordinace byl znovu zvolen Damir Malina, předseda Rady české menšiny Bjelovarsko-bilogorského županství, a za místopředsedu Jaromil Kubiček, místopředseda Rady čnm Města Záhřebu.

Vážení,

Rada české menšiny je zvolena dle Zákonu o právech národnostních menšin, a jak je to vidět i ze samého názvu zákona, existuje, aby hájila naše práva jako příslušníků české národnosti. Kromě toho, Rada svojí programovou činností podporuje a afirmuje osvětovou, vydavatelskou a vůbec kulturní činnost záhřebských Čechů. V tom smyslu máme zájem udržovat a rozvíjet spolupráci se všemi, kteří nám v tom mohou pomoci a mají také o to zájem. Věřím, vážení krajané, že o to máte také zájem, a proto Vás zvu, abyste se hlásili do našeho úřadu, pokud možná máte nějaký problém, ale také se budeme těšit na vaše návrhy a pokyny, jak zlepšit náš krajanský život v záhřebském prostředí.

Úřad Rady české menšiny Města Záhřebu, v budově Českého národního domu, Šubićeva 20, pro kontakty s krajany má vyhrazenou dobu, každý den, od pondělka do pátku. Na domluvu zavolejte. Předseda Jiří Bahník a tajemnice Alenka Štokićová, rádi vás přivítají. Naše kontaktní čísla a adresy si můžete ověřit v záhlaví tohoto Informátoru, nebo na naši webové stránce www.cesi-zagreb.hr


Jiří Bahník

DEN RADY ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU

Rada české menšiny města Záhřebu si za „svůj den“ zvolila den v měsící listopadu, čímž si uchovává vzpomínku na 14. listopad r. 1874, kdy založením České besedy Záhřeb začalo organizované působení Čechů v tomto městě i v Chorvatsku. Letošní slavnost se konala
24. listopadu ve velkém sále Českého národního domu v Záhřebu za přítomnosti významných hostů: p. Aleksandra Tolnauera, předsedy Rady pro národnostní menšiny města Záhřebu, pí. Elizabety Knorr, vyslankyně primátora města Záhřebu p. Milana Bandiće, Davora Bernardiće, místopředsedy městského shromáždění města Záhřeb, p. Miroslava Kolatka, zástupce velvyslance ČR v Záhřebu, p. Zoltana Balaže-Piri, předsedy Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu, p. Marijana Lipovace, předsedy Chorvatsko-české společnosti, pí. Alenky Štokić, předsedkyně České besedy Záhřeb a p. Adolfa Tomka a Jaromila Kubíčka, dosavadních předsedů Rady. Po příležitostných projevech předsedy Rady p. Jiřího Bahníka a hostů, předvedli členové České besedy Záhřeb na jevišti, jakožto blahopřání, příhodný kulturní program, který moderovaly Jana Pejićová a Vlatka Šnoblová. V programu vystoupil smíšený pěvecký sbor Bohemia, také folklorní skupiny Jetelíček a Záhřebské sluníčko, hudební skupina Lípa a taneční skupina Polka. Zvláštním hostem byl dechový orchestr ZET -Záhřebské elektrické tramvaje.

Do dlouhé tradice organizovaného působení záhřebských Čechů zasáhla i Rada české menšiny města Záhřebu, kdy před dvanácti lety svým založením vnesla novou kladnou kvalitu do života a působení záhřebských Čechů v tomto městě. Po dobu dvanáctiletého působení uskutečnila Rada ve spolupráci s Českou besedou Záhřeb celou řadu úspěšných projektů jak v oblasti kultury a vzdělávání, tak i v oblasti publikování a tomu podobně. Vše uvedené bylo uskutečněno za velmi kladné spolupráce s příslušnými chorvatskými a českými orgány i institucemi jako je Město Záhřebu, Svaz Čechů v Republice Chorvatsko, ale i s poslanci pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském parlamentu, s Koordinací, s radami a představiteli ostatních národnostních menšin, s Chorvatsko-českou společností a jiným institucemi. Všem upřímně děkujeme a podotýkáme, že si takovou spolupráci přejeme i v budoucích projektech.

Uskutečněním našich programů a projektů se snažíme oplatit veškerou důvěru, podporu a přátelství, kterou do nás vkládali záhřebští obyvatelé a zejména nám záleží na tom, abychom svým působením přispěli k multikulturalitě našeho Záhřebu, který se touto svou snahou již dostal do povědomí jak Evropy, tak i ve světě.FUEN – seminář slovanských národnostních menšin

Rada české národnostní menšiny města Záhřebu a Česká beseda Záhřeb 17. října 2015 hostily účastníky 18. semináře slovanských národnostních menšin, jenž se v Chorvatsku (Daruvar, Záhřeb) uskutečnil v organizaci Federální unie evropských národnostních menšin (FUEN). Do FUEN jsou začleněné 84 organizace národnostních menšin z 32 evropských zemí. Českou národnostní menšinu Chorvatska ve zmíněné organizaci zastupuje (představuje) Koordinace rad a představitelů české národnostní menšiny v RCH. FUEN se skládá z tří pracovní skupiny. V jedné jsou germánské menšiny, v druhé slovanské a v třetí ty ostatní. Cílem pracovní skupiny slovanských menšin je rozvoj spolupráce mezi jednotlivými menšinami a výměna zkušeností vztahujících se na organizování menšiny a jejich zapojování do společenského a politického života. Kromě uvedeného, FUEN se zastává větší rozpoznatelnosti menšin v Evropské unii, jelikož Evropa pro tuto problematiku neprojevuje velký zájem. Z tohoto důvodu FUEN plánuje v Bruselu založit úřad kvůli lobbování pro projekty evropských menšin. Právě se Evropská unie stane tématem příštího semináře FUEN, který se bude konat v Subotici, u chorvatské menšiny v Srbsku nebo v německém Bautzenu u Lužických Srbů. Příští kongres FUEN se bude konat v květnu r. 2016 v Polsku. Bude to volební kongres, na kterém si Unie evropských menšin zvolí nové vedení.

V Záhřebu se, pracovní části semináře, zúčastnili pomocnice vedoucího Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin paní Bahrija Sejfić a předseda Rady české národnostní menšiny města Záhřebu, pan Jiří Bahník. Mimo jiné, na semináři se došlo k závěru, že by sdružení a organizace národnostních menšin potřebovaly, v co nejkratší době podat údaje a informace o sobě a svých aktivitách s cílem vytvoření webové stránky o činnostech slovanských menšin.NÁVŠTĚVA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Ministr zahraničních věcí České republiky, pan Lubomír Zaorálek v rámci své pracovní návštěvy Chorvatska 16. října jednal s ministryni zahraničních věcí paní Vesnou Pusićovou a zahájil podnikatelské fórum v Chorvatské hospodářské komoře, na kterém se zúčastnili představitelé více chorvatských firem.

Závěrečný bod ministrovy návštěvy chorvatského hlavního města byla návštěva České besedy Záhřeb, nejstaršího spolku české národnostní menšiny v Chorvatsku, kde se setkal s představiteli české menšiny v Chorvatsku a města Záhřebu. Pan Vladimír Bílek, poslanec pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu, paní Libuše Straníková, předsedkyně Svazu Čechů v RCH a paní Alenka Štokićová, předsedkyně České besedy Záhřeb seznámili ministra s bohatou kulturní a osvětovou činnosti české menšiny, která působí díky podpoře a porozumění obou států, Chorvatského a Českého.

Předseda Rady české národnostní menšiny města Záhřebu pan Jiří Bahník, informoval ministra o počtu a participací příslušníků české národnostní menšiny v jednotce lokální samosprávy, přičemž je město Záhřeb kladným příkladem multikulturálního životního prostředí. Pro zlepšení i doposud dobrých vztahů dvou zemí navrhl, aby Ministerstvo zahraničních věcí probralo možnost založení Českého centra v Záhřebu. Tímto by se otevřela možnost širší a přímější spolupráce na kulturním ale i hospodářském a turistickém poli. Bylo by to zajímavé i pro českou i pro chorvatskou stranu, jelikož Česká centra agentury Ministerstva zahraničních věcí působí na tomto plánu v zahraničí.POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ČESKÉ REPUBLIKY

V rámci splnění svého programového plánu práce na r. 2015 rada české menšiny města Záhřebu zorganizovala poznávací zájezd do České republiky na jižní Moravu. Zájezdu, který se konal
od 8. – 11. října 2015, zúčastnila se čtyřicítka členů Rady a České besedy Záhřeb. Cílem bylo navštívit Brno, Olomouc, Mikulov, Jevišovku, Moravský kras, Muzeum Olomouckých tvarůžku v Lošticích a zámky Slavkov a Lednice. Představitele Rady a Besedy, vedené jejich předsedy Jiřím Bahníkem a Alenkou Štokićovou, přijal 9. října ve svém úřadě v Brně hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Seznámili jsme ho s naší činnosti a domluvili se na budoucí spolupráci.

Závěr zájezdu 11. října patřil návštěvě jihomoravské obci Jevišovka, kde se upravuje Chorvatský dům. Srdečně nás tam přivítaly starostka obce Božena Bošiaková a místopředsedkyně Sdružení občanů chorvatské národnosti v Česku Lenka Kopřivová, která nás v místním kostele svaté Kunhuty informovala o tom, jak se Chorvaté v 16. století do těchto krajů přistěhovali. Zhlédli jsme i zajímavou výstavu o běžném životě tehdejší doby zobrazené malířem Othmarem Růžičkou.
Paní Bošiaková nás seznámila s dějinami a soudobou situaci v obcí Jevišovka. Spolu jsme navštívili i pomník, připomínající přistěhování chorvatských rodin do tohoto kraje.

Jsme vděční, že se nám v Brně a Jevišovce dostalo tak hezkého uvítání a těšíme se na další spolupráci.


ZÁHŘEBSKOU RADU POVEDE JIŘÍ BAHNÍK


Konstituční schůze Rady české menšiny města Záhřebu se konala 2. července 2015 na pozvání primátora Milana Bandiće v místnostech správy města Záhřebu. Za přítomnosti 23 z 25 zvolených členek a členů rady a velvyslance České republiky Martina Košatky jako hosta, schůzi zahájila náměstkyně primátora Vesna Kusinová. Po jejím pozdravném projevu vedení schůze převzal nejstarší člen rady Bohumil Bernášek. Byla schválena zpráva o vykonaných volbách a mandáty vybraným členům rady.

Za předsedu rady byl zvolen Jiří Bahník, za místopředsedu Jaromil Kubíček. Pod vedením nově zvoleného předsedy byli zvoleni členové stanovami rady určených pracovních těles: předsednictva rady, komise pro finance, komise pro program práce, komise pro spolupráci s Českou besedou Záhřeb a jinými sdruženími a radami a komise pro informování.
Konstituováním Rady české menšiny města Záhřebu ve 4. mandátu pokračuje proces participace příslušníků české menšiny v lokální samosprávě a v rozvoji Záhřebu jako moderního města s vyvinutou kulturou uplatňování lidských a menšinových práv.